DOVOLENÁ od 10.7. do 22.7. . Objednávky přijaté od 10.7. budou vyřízené až po 22.7.

Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele

Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele

Základní ustanovení

1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují práva a povinnosti vzniklá z kupní smlouvy uzavřené mezi Davidem Novákem, IČ 06743421, sídlem Radim 431, 281 03 Radim, zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Kolíně podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a kupujícím – podnikatelem.

2.Kupující podpisem objednávky, případně jejím učiněním telefonicky či emailem, stvrzuje, že se s těmito OP seznámil a že s nimi souhlasí. Odlišná ustanovení v objednávce mají přednost před těmito OP.

3.Tyto OP jsou platné a účinné od 28.9.2020.

4.Aktuální znění tohoto dokumentu je přístupné v elektronické podobě na webových stránkách správce www.teddywrap.cz.

Uzavření smlouvy

5.Kupující objedná zboží na základě nabídky, ceníku či propagačních a jiných materiálů prodávajícího, zpravidla vyplněním a podpisem objednávky, případně emailem či telefonicky.

6.Při osobním jednání smluvních stran je kupní smlouva uzavřena okamžikem potvrzení vyplněné objednávky podle odst. 5 těchto OP ze strany prodávajícího.

7.Nejsou-li smluvní strany současně přítomny, je prodávající povinen objednání zboží kupujícímu potvrdit odesláním objednávky emailem. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení emailu podle předchozí věty kupujícímu.  V případě, že prodávající neinformuje kupujícího podle předchozí věty, je kupní smlouva uzavřena uhrazením kupní ceny kupujícím.

8.Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku z jakéhokoli důvodu. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu o nepřijetí objednávky kupujícího informovat. Byla-li kupní cena za objednané zboží nebo její část již uhrazena, zavazuje se ji prodávající v plné výši kupujícímu bez zbytečného odkladu vrátit.

9.Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. §1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Takové přijetí nabídky se považuje za nový návrh na uzavření smlouvy.

10.Obsah kupní smlouvy lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran.

Platební podmínky

11.Prodávající přijímá platby výlučně následujícími způsoby:

  1. a) na základě faktury (daňového dokladu) po předání zboží bezhotovostním převodem dle údajů uvedených na faktuře, v tam uvedené splatnosti.

12.Neuhradí-li kupující kupní cenu nebo její část řádně a včas, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 10% z dlužné částky za každý byť i započatý den prodlení.

13.V případě platby bezhotovostním převodem jsou kupní cena a jiná peněžitá plnění uhrazeny připsáním příslušné peněžní částky na bankovní účet prodávajícího č. 207380258/0600 vedeného u Moneta Money bank a.s.

Dodací podmínky

  1. 14. Prodávající se zavazuje objednané zboží vyexpedovat nejpozději do 7 pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy.

15.Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží je splněna předáním zboží v řádně označené zásilce přepravci.

16.Dodání zboží se uskutečňuje na náklady kupujícího. Cena za dodání zboží bude kupujícímu přeúčtována. Cena za dodání zboží přepravcem činí 95,-Kč s DPH.

17.Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží prodávajícím přepravci (odst. 16 těchto OP).

  1. 18. Kupující je povinen před převzetím zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost zásilky. Nároky z vad způsobených při přepravě je kupující povinen uplatnit u přeprav

Závěrečná ustanovení

  1. 19. Kupující potvrzením objednávky vyjadřuje svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů pro účely plnění závazků ze smlouvy. Kupující je oprávněn prodávajícímu kdykoli písemně oznámit, že bere svůj udělený souhlas zpět.

20.Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.