Obchodní podmínky (i pro podnikatele)

Obchodní podmínky spotřebitelé

Obchodní podmínky pro e-shop

 

Základní ustanovení

 

1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují práva a povinnosti vzniklá z kupní smlouvy uzavřené mezi Andreou Novákovou, IČ 14335549,  sídlem Radim 431, zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Kolíně podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a kupujícím – spotřebitelem na e-shopu Teddy wrap, provozovaného na adrese www.teddywrap.cz.

2.Spotřebitelem se pro účely těchto OP rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

3.Kupující vyplněním a autorizováním údajů v objednávce stvrzuje, že se s těmito OP a se Zásadami ochrany osobních údajů seznámil a že s nimi v takovém znění souhlasí. Na tyto OP a Zásady ochrany osobních údajů je kupující před odesláním objednávky zvlášť upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

4.Spotřebitel je oprávněn řešit případné spory mezi ním a prodávajícím také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující –spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné mj. na adrese www.coi.cz.

 

Uzavření smlouvy

 

5.Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.

6.Kupující si je vědom a souhlasí s tím, že textovou podobu těchto OP, potvrzenou objednávku a fakturu obdrží na jím zadanou emailovou adresu.

7.Kupující objedná zboží jeho přidáním do košíku a následným zvolením způsobu dopravy, platby a vyplněním potřebných údajů.

8.Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky podle předchozího bodu těchto OP kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ a obdržením objednávky prodávajícím. Prodávající nenese odpovědnost za případné chyby při přenosu dat.

9.Prodávající si vyhrazuje právo zrušit přijatou objednávku z jakéhokoli důvodu. O zrušení objednávky je prodávající povinen kupujícího bez zbytečného odkladu vyrozumět.

10.Kupující má kdykoli před odesláním závazné objednávky možnost zkontrolovat správnost zadaných údajů a možnost opravit chyby nebo objednávku jinak upravit před jejím odesláním.

11.Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran.

Platební podmínky

12.Veškeré ceny uvedené u zboží v e-shopu jsou aktuální, platné a konečné (včetně všech daní a poplatků, s výjimkou nákladů na dopravu a způsob platby, které se odvíjí od volby kupujícího). Veškeré ceny jsou uvedené v české měně Kč.

13.Prodávající přijímá platby výlučně následujícími způsoby:

 

 1. a) bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2911277018/3030 vedený u Air Bank a.s., předem po odeslání objednávky,
 2. b) platební kartou online (ShoptetPay), předem po odeslání objednávky

 

 

14.Veškerá peněžitá plnění jsou uhrazena připsáním příslušné peněžní částky na bankovní účet prodávajícího.

 

Dodací podmínky

 

15.Prodávající se zavazuje kupujícímu odevzdat objednané zboží a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo a kupující se zavazuje zaplatit zboží převzít a zaplatit za něj ujednanou kupní cenu.

16.Prodávající se zavazuje objednané zboží vyexpedovat nejpozději do 7 pracovních dní ode dne připsání kupní ceny na jeho bankovní účet . Délka doručení zboží je závislá na kupujícím zvoleném způsobu dopravy.

17.Povinnost prodávajícího odevzdat zboží kupujícímu je splněna  předáním zboží spotřebiteli přepravcem.

18.Dodání zboží a případná platba platební kartou online, se uskutečňuje na náklady kupujícího. Cena za dodání zboží a případný příplatek za platbu platební kartou online, bude kupujícímu přeúčtována.

19.Prodávající nabízí následující způsoby dopravy.

 

 1. a) Zásilkovna(doručení na vybrané výdejní místo Zásilkovna), za cenu 69,-Kč s DPH;
 2. b) GLS (doručení kurýrem na zadanou adresu v ČR), za cenu 99,-Kč s DPH.

20.Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu.

21.Škoda vzniklá na zboží po přechodu nebezpečí škody na kupujícího nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

22.Kupující je povinen před převzetím zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost zásilky. Nároky z vad způsobených při přepravě je kupující povinen uplatnit u přepravce.

 

Odstoupení od smlouvy kupujícím - spotřebitelem

 

23.Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od dodání zboží. Lhůta podle předchozí věty se považuje za zachovanou, pokud kupující – spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

24.Prodávající umožňuje kupujícímu - spotřebiteli odstoupit od kupní smlouvy prostřednictvím vyplněného vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, zveřejněného na webových stránkách prodávajícího, odeslaného na adresu sídla prodávajícího.

25.Odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, je povinen zaslat zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, a to na své náklady.

26.Kupující –spotřebitel je povinen vrátit zboží úplné, nepoškozené, pokud možno v originálním obalu, ve stavu, v jakém ho převzal. Pokud se jedná o spotřební zboží lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

27.Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání zboží, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Zvolil-li kupující – spotřebitel jiný způsob dodání zboží, než nejlevnější, vrátí mu prodávající náklady na dodání ve výši rovnající se nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

28.Prodávající není povinen vrátit kupujícímu – spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu bude zboží předáno nebo alespoň prokázáno, že bylo zboží na adresu jeho sídla odesláno.

29.Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi nimi uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující -spotřebitel je povinen spolu s

vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení.

 

 Reklamace

 

30.Kupující je povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

31.Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá při jeho převzetí vady, tedy zejména že:

- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;

- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

32.Projeví-li se vada v průběhu šest měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

33.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

34.Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit práva z vad těchto dárků.

35.Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

36.Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 - na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

- na odstranění vady opravou věci;

- na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

- odstoupit od smlouvy.

37.Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

38.Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy –viz níže.

39.Kupující - spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

40.Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

41.Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

42.Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

43.Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

44.Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

45.Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

46.Nelze vyměnit a reklamovat špatnou velikost u objednávky, jejíž předmětem je zboží upravené na přání na zákazníka. Odstoupit tedy nelze od objednávky zejména na textil potisknutý na míru (např. originální motiv zákazníka apod.)

Závěrečná ustanovení

47.Prodávající je oprávněn znění těchto podmínek jednostranně měnit a doplňovat. Takovými úpravami nejsou dotčeny práva a povinnosti vzniklá před účinností takové úpravy.

48.Tyto OP jsou platné a účinné od 23.1.2024.

 

 

Obchodní podmínky pro podnikatele

Obchodní podmínky pro e-shop

 

Základní ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují práva a povinnosti vzniklá z kupní smlouvy uzavřené mezi Andreou Novákovou, IČ 14335549, sídlem Radim 431, zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Kolíně podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a kupujícím – podnikatelem na e-shopu Teddy wrap, provozovaného na adrese teddywrap.cz.
 2. Na smluvní vztah prodávajícího a kupujícího – podnikatele se přiměřeně vztahují Obchodní podmínku pro e-shop pro spotřebitele. Odchylná ustanovení těchto OP mají před OP pro spotřebitele podle předchozí věty přednost.

 

Zvláštní ustanovení pro kupujícího – podnikatele

 

 1. Faktura za předmět koupě bude přiložena v listinné formě přiložena k zásilce.
 2. Způsob platby: bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, na základě faktury (daňového dokladu) po předání zboží, v tam uvedené splatnosti.
 3. Povinnost prodávajícího odevzdat zboží kupujícímu je splněna v případě kupujícího – podnikatele předáním zboží v řádně označené zásilce přepravci.
 4. Ustanovení OP pro spotřebitele o odstoupení od smlouvy se nepoužijí.

 

Závěrečná ustanovení

 

 1. Prodávající je oprávněn znění těchto podmínek jednostranně měnit a doplňovat. Takovými úpravami nejsou dotčeny práva a povinnosti vzniklá před účinností takové úpravy.
 2. Tyto OP jsou platné a účinné od 23.1.2024